Menu
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Smart Kids Planet

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta, a także określający zasady świadczenia usługi newsletter, konta. 

SPIS TREŚCI: 

 • 1 Definicje 
 • 2 Kontakt Ze Sprzedawcą 
 • 3 Postanowienia Związane Z Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną W Ramach Sklepu 
 • 4 Zakupy W Sklepie 
 • 5 Konto
 • 6 Newsletter 
 • 7 Płatności 
 • 8 Realizacja Zamówienia 
 • 9 Prawo Odstąpienia Od Umowy 
 • 10 Skutki Odstąpienia Od Umowy 
 • 11 Wyjątki Od Prawa Odstąpienia Od Umowy 
 • 12 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń 
 • 13 Reklamacje 
 • 14 Dane Osobowe
 • 15 Zastrzeżenia 
 • 16 Postanowienia Dotyczące Kupujących Niebędących Konsumentami 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy 

§1

Definicje 

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie Regulamin – niniejszy regulamin. 

Towar –produkty, które są oferowanie w sklepie internetowym Smart Kids Planet 

Sklep - sklep internetowy Smart Kids Planet prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.smartkidsplanet.pl

Sprzedawca – Podmiotem odpowiedzialnym i prowadzącym sklep jest SMART KIDS PLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760622, REGON: 381926021, NIP: 1182185269 (zwana dalej „SKP”).

§2 

Kontakt Ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 2. Adres e-mail: sklep@smartkikdsplanet.pl
 3. Telefon: 727 770 880
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy) ul.Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul.Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

§3 

Postanowienia związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach sklepu 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, minimalnych Wymagań Technicznych, w tym posiadanie: 
  a) urządzenia z dostępem do Internetu 
  b) przeglądarki internetowej obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
  c) Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. 
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne usługi na rzecz Kupującego: 
  a)umożliwianie Kupującemu składania Zamówień;
  b)umożliwienie Kupującemu korzystania z usług Koszyka; 
 3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Kupującego ceny na rzecz Sprzedawcy. 
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i złożenia formularza zamówień. 
 5. Kupujący powinien przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę. 
 6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas wykonania zamówienia. 
 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do: 
  a) Korzystania z Sklepu w sposób niezakłócający jego działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Kupujących i Sprzedawcy; 
  b) Korzystania z Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
  c) Przestrzegania zakazu dostarczania i wnioskowania o zamieszczenie przez Sprzedawcę na Sklepu treści i informacji o charakterze bezprawnym. 
 8. Kupujący korzystający z Sklepu samodzielnie ponosi koszty związane z zawartymi umowami w szczególności:
  a) koszty połączenia internetowego za pośrednictwem Sklepu; 
  b) połączenie Kupującego realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu. 
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Kupującego nieprawidłowymi danymi lub danymi osobowymi osób trzecich oraz za korzystanie przez Kupującego z Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem. 
 10. Sprzedający zobowiązuje się do obsługi Sklepu z jak największą starannością.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Kupujących w ramach Sklepu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem postępowanie Kupującego. 
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 
 14. Sprzedający ma prawo zastosowanie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. 
 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

 

§ 4 

Zakupy W Sklepie 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. 
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. 
 3. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Kupującemu, a to ze względu na ustawienia monitora Kupującego, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności. 
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 
 7. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację zamówienia. 
 8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub pozbawionych pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§5 

Konto 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. 
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. 
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. 
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. 
 5. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres email: sklep@smartkidsplanet.pl,  czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. 
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@smartkidsplanet.pl
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym §5, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. 

§6

Newsletter 

 1. Kupujący może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest: 
 3. a) urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji
 4. b) obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 
 5. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 
 6. Kupujący, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedający wyśle Kupującemu wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Sprzedający rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługodawcy. 
 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 
 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@smartkkidsplanet.pl 
 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. 
 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym §6, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

§7 

Płatności 

 

Za złożone zamówienie można zapłacić :

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • PayU 
 1. Każda transakcja będzie potwierdzona Fakturą VAT. 
 2. Sprzedawca informuje, że ze względu na specyfikę portalu płatniczego, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 
§8

Realizacja Zamówienia  

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego po potwierdzeniu uiszczenia należności na koncie Sprzedawcy.
 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 
 2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówienia określonego w ust. 6 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego, w celu dalszych ustaleń. 
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • do paczkomatów InPost. 

§9

Prawo Odstąpienia Od Umowy 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. 
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 
 • Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku wysłania formularza za pośrednictwem operatora pocztowego za datę wykonania przysługującego prawa odstąpienia uważa się datę nadania na placówce operatora pocztowego. 

 
§10 

Skutki Odstąpienia Od Umowy 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Smart Kids Planet, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 

 
§11 

Wyjątki Od Prawa Odstąpienia Od Umowy 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 6. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§12

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki. 
 2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie sporządzić protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów. 
 4. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 
 5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 
 • Żądać usunięcia wady 
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. 
 2. Zgłaszając reklamację należy podać dane umożliwiające identyfikację Kupującego i Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragon fiskalny) oraz opisać przedmiot reklamacji lub załączyć kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 7. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towaru do Sprzedającego. 
 8. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.  

 

§13 

Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń 

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php#faq596 
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 11. 

 

§14

Dane Osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

 

§15

Zastrzeżenia 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana w zakresie konta i usługi newsletter, zawierana jest w języku polskim. 
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. 
 5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 7. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 7 są: o konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu o poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi o zmiana funkcjonalności konta, usługi newsletter czy sklepu wymagająca modyfikacji regulaminu.
 8. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta lub newsletter adres. 
 9. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@smartkidsplanet.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie świadczonych usług z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. 
 10. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 
 11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§16 

Postanowienia Dotyczące Kupujących Niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. 
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu. 
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Adres do wysyłki formularza wraz z zakupionym towarem:


Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.
Moduł M6 / K10 / 1 piętro
Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

sklep@smartkidsplanet.pl

 

Ja/My(*) ..................................................................... 

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy

.....................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko konsumenta/konsumentów*

.....................................................................................................................................................

Adres konsumenta/konsumentów *

.....................................................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Podpis .............................

Data .............................

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl